fbpx

นโยบาย

1.การให้บริการเช่ารถรายวัน พร้อมคนขับ ไม่รวมน้ำมันและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

 

2.การมัดจำล่วงหน้า 1,000 บาท ส่วนที่เหลือจ่ายหลังจากเดินทางเสร็จ

 

3.ในกรณีที่ต้องการยกเลิกการจองกรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อน 7 วันก่อนเดินทาง

 

4.ห้ามเสพสิ่งเสพติดภายในรถโดยเด็ดขาด

 

5.ห้ามนำสิ่งผิดกฏหมายเข้ามาในรถโดยเด็ดขาด หากพนักงานขับรถสงสัย หรือพบเห็น พนักงานขับรถจำเป็นต้องร้องขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการตรวจค้น

 

6.เราจะเน้นความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญ ทางเราจึงขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการเดินทาง หรือเส้นทาง ในบางช่วงที่เราได้พิจารณาแล้วเห็นว่าจะเกิดอันตราย ต่อผู้โดยสาร